بانک اطلاعات شهری مشهد

موتور جستجو مشهد

بانک اطلاعات شهری مشهد
ثبت نام هنر مندان
تخفیف
بانک اطلاعات شهری
مجتمع تبلیغاتی آفاق
کاریابی آرمان توس

اطلاعات پرواز داخلی فرودگاه هاشمی نژآد مشهد

اطلاعات پرواز داخلی فرودگاه هاشمی نژآد مشهد

پروازهای داخلی ورودی مشهد

         

ایرلاین

مبدا

هواپیمایی

روز

ساعت

تاریخ

ایران ایر

تهران

MDC-DC-9-80

سه شنبه

07:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

تهران

A320

سه شنبه

08:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

تهران

A300-600

سه شنبه

09:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

737-500

سه شنبه

09:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

تهران

A321

سه شنبه

09:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تبریز

MD82

سه شنبه

10:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

تهران

MD82

سه شنبه

10:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

تهران

MD82

سه شنبه

10:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ايرتور

تبریز

MD82

سه شنبه

11:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

عسلویه

MD82

سه شنبه

11:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

شیراز

MD82

سه شنبه

11:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ايرتور

تهران

MD82

سه شنبه

11:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD.88

سه شنبه

11:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

رشت

737-600

سه شنبه

11:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

زاهدان

340

سه شنبه

11:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

MD82

سه شنبه

11:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

خرم‌آباد

MD82

سه شنبه

11:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

اصفهان

737-600

سه شنبه

11:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

تهران

MD82

سه شنبه

11:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

اصفهان

MDC-DC-9-80

سه شنبه

12:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

کرمان

A300-600

سه شنبه

12:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

تهران

A320

سه شنبه

12:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

اصفهان

A320

سه شنبه

13:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

اصفهان

MD82

سه شنبه

13:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

تهران

MD82

سه شنبه

14:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

تبریز

A320

سه شنبه

14:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

همدان

MD82

سه شنبه

14:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

تهران

B.727

سه شنبه

14:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

کیش

A320

سه شنبه

14:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

شهرکرد

A320

سه شنبه

15:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

تهران

A300-600

سه شنبه

15:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

ساری

MD82

سه شنبه

15:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم

تهران

100

سه شنبه

15:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

قشم

737-600

سه شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

تهران

A320

سه شنبه

16:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

یزد

MD82

سه شنبه

16:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم

تهران

100

سه شنبه

16:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

شیراز

A320

سه شنبه

16:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD82

سه شنبه

17:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

کیش

MD82

سه شنبه

17:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ايرتور

تهران

MD82

سه شنبه

17:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

اهواز

737-300

سه شنبه

17:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

MD82

سه شنبه

18:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

یزد

100

سه شنبه

18:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

تهران

MDC-DC-9-80

سه شنبه

19:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

اترک

تهران

A320

سه شنبه

19:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

گرگان

ATR-72-500

سه شنبه

19:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

تهران

A320

سه شنبه

19:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD.88

سه شنبه

19:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

کیش

MD82

سه شنبه

19:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

بوشهر

MD82

سه شنبه

19:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD.88

سه شنبه

20:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

چابهار

B.727

سه شنبه

20:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ايرتور

تهران

MD82

سه شنبه

21:05

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

اهواز

MD82

سه شنبه

21:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

اصفهان

MD.88

سه شنبه

21:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

تهران

A300-600

سه شنبه

21:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

اصفهان

MD.88

سه شنبه

21:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم

اهواز

RJ85

سه شنبه

21:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم

کرمانشاه

RJ85

سه شنبه

22:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD.88

سه شنبه

22:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

MD82

سه شنبه

22:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

قشم

A321

سه شنبه

22:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

MD82

سه شنبه

22:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

بوشهر

A320

سه شنبه

23:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

کیش

A300-600

سه شنبه

23:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

رشت

MD82

چهار شنبه

00:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

ساری

146-100

چهار شنبه

00:35

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

تهران

MD82

چهار شنبه

00:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

اصفهان

MD.88

چهار شنبه

00:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

اهواز

MD.88

چهار شنبه

01:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

تهران

MD82

چهار شنبه

07:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

ماهان

تهران

A300-600

چهار شنبه

07:50

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

تهران

100

چهار شنبه

08:00

۲۹ دی ۱۳۹۵

پروازهای داخلی خروجی مشهد

         

ایرلاین

مقصد

هواپیمایی

روز

ساعت

تاریخ

ایران ایر

اصفهان

MDC-DC-9-80

سه شنبه

08:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

تبریز

A320

سه شنبه

09:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

اصفهان

MD82

سه شنبه

09:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

شهرکرد

A320

سه شنبه

10:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

تهران

A300-600

سه شنبه

10:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

همدان

737-500

سه شنبه

10:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

تهران

A310

سه شنبه

10:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تبریز

MD82

سه شنبه

10:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

تهران

MD82

سه شنبه

11:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ايرتور

تبریز

MD82

سه شنبه

11:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

قشم

737-600

سه شنبه

11:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

عسلویه

MD82

سه شنبه

12:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

شیراز

MD82

سه شنبه

12:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

قشم

A321

سه شنبه

12:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ايرتور

تهران

MD82

سه شنبه

12:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

تهران

737-600

سه شنبه

12:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

کیش

MD82

سه شنبه

12:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

اصفهان

737-600

سه شنبه

12:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

زاهدان

340

سه شنبه

12:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

ساری

MD82

سه شنبه

12:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

تهران

MDC-DC-9-80

سه شنبه

12:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

کرمان

A300-600

سه شنبه

13:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD.88

سه شنبه

13:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

تهران

A320

سه شنبه

13:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

اصفهان

MD82

سه شنبه

13:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

کیش

MD82

سه شنبه

14:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD.88

سه شنبه

14:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

بوشهر

MD82

سه شنبه

15:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

تهران

A320

سه شنبه

15:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

چابهار

B.727

سه شنبه

15:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

کیش

A320

سه شنبه

15:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

تهران

A320

سه شنبه

16:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

اهواز

MD82

سه شنبه

16:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم

اهواز

100

سه شنبه

16:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

تهران

A321

سه شنبه

16:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

تهران

MD82

سه شنبه

16:35

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

تهران

A300-600

سه شنبه

17:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم

کرمانشاه

RJ85

سه شنبه

17:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

تهران

MD82

سه شنبه

17:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

معراج

تهران

A300-600

سه شنبه

17:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

یزد

MD82

سه شنبه

17:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

کیش

شیراز

A320

سه شنبه

17:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

بوشهر

A320

سه شنبه

18:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

کیش

A300-600

سه شنبه

18:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD82

سه شنبه

18:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

MD82

سه شنبه

18:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

اهواز

737-300

سه شنبه

19:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

MD82

سه شنبه

19:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

نفت

یزد

100

سه شنبه

19:25

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

آبادان

MDC-DC-9-80

سه شنبه

19:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

گرگان

ATR-72-500

سه شنبه

20:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

اترک

تهران

A320

سه شنبه

20:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

رشت

MD82

سه شنبه

20:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

اهواز

MD.88

سه شنبه

20:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

کاسپین

تهران

MD82

سه شنبه

20:55

۲۸ دی ۱۳۹۵

زاگرس

تهران

MD82

سه شنبه

21:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

اصفهان

MD.88

سه شنبه

21:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

آسمان

تهران

B.727

سه شنبه

21:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایران ايرتور

تهران

MD82

سه شنبه

21:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم

تهران

100

سه شنبه

22:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

تهران

A300-600

سه شنبه

22:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

اصفهان

MD.88

سه شنبه

22:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

تابان

اصفهان

MD.88

سه شنبه

22:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

قشم

تهران

100

سه شنبه

22:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

MD82

سه شنبه

23:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

MD82

سه شنبه

23:10

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

ساری

146-100

چهار شنبه

03:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ايرتور

كاشان

MD82

چهار شنبه

05:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

آتا

تهران

737-500

چهار شنبه

05:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD.88

چهار شنبه

06:15

۲۹ دی ۱۳۹۵

زاگرس

تهران

MD82

چهار شنبه

06:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

RJ85

چهار شنبه

06:45

۲۹ دی ۱۳۹۵

تابان

تهران

MD.88

چهار شنبه

07:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

ایران ایر

تهران

MD82

چهار شنبه

08:30

۲۹ دی ۱۳۹۵

آسمان

تهران

100

چهار شنبه

08:40

۲۹ دی ۱۳۹۵

 

 


وب سایت:http://mashhad.airport.ir
ایمیل:MHD.info@airport.ir
آدرس:مشهد بلوار فرودگاه - فرودگاه شهید هاشمی نژاد
شماره تماس:051-33400001
تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات

این سایت دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانک اطلاعات شهری مشهد می باشد----CopyRight©ShahrAshna1389-1391
مراکز تفریحی،زیارتی مشهد,خدمات رفاهی ویژه مشترکین بانک اطلاعات شهری مشهد ، موتور جست‌وجوی مشهد،بانک اطلاعات شهری مشهد ، بازی آنلاین ، سرگرمی ، نقشه مشهد ، ثبت نام رایگان ویژه اصناف مشهد ، بانک توانمندی های مشهد ، برنامه سینماهای مشهد ، مراکز بهداشتی مشهد ، مراکز تفریحی مشهد ، دفاتر اسناد رسمی مشهد ، وضعیت آب و هوای مشهد ، واگذاری زمین در مشهد ، خدمات رفاهی ویژه مشترکین بانک اطلاعات شهری مشهد ، سامانه پیام کوتاه رایگان ، پیام مسئولین شهر مشهد برای بانک اطلاعات شهری مشهد ، بازار کار مشهد ، نیروی متخصص در مشهد